ชุมชนเริ่มเจริญ

Share Button

ชุมชนเริ่มเจริญ ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เริ่มเจริญ ถนน สุขุมวิท 50 แขวง พระโขนง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเริ่มเจริญ มีประชากรชายจำนวน 300 คน และประชากรหญิงจำนวน 315 คน รวมเป็น 615 คน

ชุมชนเริ่มเจริญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 144 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 95 หลัง ชุมชนเริ่มเจริญ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเริ่มเจริญ

เขต: คลองเตย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เริ่มเจริญ

ถนน: สุขุมวิท 50

แขวง: พระโขนง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 300 คน

ประชากรหญิง: 315 คน

ประชากรรวม: 615 คน

จำนวนครัวเรือน: 144 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 95 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button