ชุมชนเย็นอากาศ 2

Share Button

ชุมชนเย็นอากาศ 2 ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อมร ถนน เชื้อเพลิง แขวง ช่องนนทรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเย็นอากาศ 2 มีประชากรชายจำนวน 295 คน และประชากรหญิงจำนวน 315 คน รวมเป็น 610 คน

ชุมชนเย็นอากาศ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 395 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 300 หลัง ชุมชนเย็นอากาศ 2 มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเย็นอากาศ 2

เขต: ยานนาวา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อมร

ถนน: เชื้อเพลิง

แขวง: ช่องนนทรี

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 295 คน

ประชากรหญิง: 315 คน

ประชากรรวม: 610 คน

จำนวนครัวเรือน: 395 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 300 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button