ชุมชนเยี่ยมเจริญสุข

Share Button

ชุมชนเยี่ยมเจริญสุข ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พึ่งมี 23,25 ถนน – แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเยี่ยมเจริญสุข มีประชากรชายจำนวน 209 คน และประชากรหญิงจำนวน 227 คน รวมเป็น 436 คน

ชุมชนเยี่ยมเจริญสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 92 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 72 หลัง ชุมชนเยี่ยมเจริญสุข มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเยี่ยมเจริญสุข

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พึ่งมี 23,25

ถนน: –

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 209 คน

ประชากรหญิง: 227 คน

ประชากรรวม: 436 คน

จำนวนครัวเรือน: 92 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 72 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button