ชุมชนเมืองอยู่ดี

Share Button

ชุมชนเมืองอยู่ดี ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อยู่ดี 10 ถนน สาธุประดิษฐ์ 20 แขวง บางโคล่ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเมืองอยู่ดี มีประชากรชายจำนวน 502 คน และประชากรหญิงจำนวน 558 คน รวมเป็น 1,060 คน

ชุมชนเมืองอยู่ดี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 552 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 246 หลัง ชุมชนเมืองอยู่ดี มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเมืองอยู่ดี

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อยู่ดี 10

ถนน: สาธุประดิษฐ์ 20

แขวง: บางโคล่

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 502 คน

ประชากรหญิง: 558 คน

ประชากรรวม: 1,060 คน

จำนวนครัวเรือน: 552 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 246 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button