ชุมชนเมาคลี

Share Button

ชุมชนเมาคลี ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน เลียบทางรถไฟ แขวง ตลาดบางเขน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเมาคลี มีประชากรชายจำนวน 148 คน และประชากรหญิงจำนวน 135 คน รวมเป็น 283 คน

ชุมชนเมาคลี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 95 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 95 หลัง ชุมชนเมาคลี มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเมาคลี

เขต: หลักสี่

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: เลียบทางรถไฟ

แขวง: ตลาดบางเขน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 148 คน

ประชากรหญิง: 135 คน

ประชากรรวม: 283 คน

จำนวนครัวเรือน: 95 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 95 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button