ชุมชนเมตตาพหลโยธิน 50

Share Button

ชุมชนเมตตาพหลโยธิน 50 ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.พหลโยธิน 50 (เสนาวัฒนา) ถนน พหลโยธิน แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเมตตาพหลโยธิน 50 มีประชากรชายจำนวน 129 คน และประชากรหญิงจำนวน 164 คน รวมเป็น 293 คน

ชุมชนเมตตาพหลโยธิน 50 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 84 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 84 หลัง ชุมชนเมตตาพหลโยธิน 50 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเมตตาพหลโยธิน 50

เขต: สายไหม

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.พหลโยธิน 50 (เสนาวัฒนา)

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 129 คน

ประชากรหญิง: 164 คน

ประชากรรวม: 293 คน

จำนวนครัวเรือน: 84 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 84 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button