ชุมชนเภตรารัตน์

Share

ชุมชนเภตรารัตน์ ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เภตรารัตน์ ถนน เพชรบุรี แขวง ถนนเพชรบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนเภตรารัตน์ มีประชากรชายจำนวน 256 คน และประชากรหญิงจำนวน 172 คน รวมเป็น 428 คน

ชุมชนเภตรารัตน์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 86 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 45 หลัง ชุมชนเภตรารัตน์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเภตรารัตน์

เขต: ราชเทวี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เภตรารัตน์

ถนน: เพชรบุรี

แขวง: ถนนเพชรบุรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 256 คน

ประชากรหญิง: 172 คน

ประชากรรวม: 428 คน

จำนวนครัวเรือน: 86 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 45 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share