ชุมชนเพิ่มสิน (ซอยถมยาสามัคคี)

Share Button

ชุมชนเพิ่มสิน (ซอยถมยาสามัคคี) ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.เพิ่มสิน ถนน พหลโยธิน แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเพิ่มสิน (ซอยถมยาสามัคคี) มีประชากรชายจำนวน 139 คน และประชากรหญิงจำนวน 93 คน รวมเป็น 232 คน

ชุมชนเพิ่มสิน (ซอยถมยาสามัคคี) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 90 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 79 หลัง ชุมชนเพิ่มสิน (ซอยถมยาสามัคคี) มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเพิ่มสิน (ซอยถมยาสามัคคี)

เขต: สายไหม

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.เพิ่มสิน

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 139 คน

ประชากรหญิง: 93 คน

ประชากรรวม: 232 คน

จำนวนครัวเรือน: 90 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 79 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button