ชุมชนเพิ่มทรัพย์

Share Button

ชุมชนเพิ่มทรัพย์ ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 320/24 หมู่ 6 ถนน นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเพิ่มทรัพย์ มีประชากรชายจำนวน 180 คน และประชากรหญิงจำนวน 184 คน รวมเป็น 364 คน

ชุมชนเพิ่มทรัพย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 116 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 114 หลัง ชุมชนเพิ่มทรัพย์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเพิ่มทรัพย์

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: 320/24 หมู่ 6

ถนน: นวมินทร์

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 180 คน

ประชากรหญิง: 184 คน

ประชากรรวม: 364 คน

จำนวนครัวเรือน: 116 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 114 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button