ชุมชนเพิ่มดีพัฒนา

Share

ชุมชนเพิ่มดีพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเพิ่มดีพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 109 คน และประชากรหญิงจำนวน 123 คน รวมเป็น 232 คน

ชุมชนเพิ่มดีพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 75 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 72 หลัง ชุมชนเพิ่มดีพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเพิ่มดีพัฒนา

เขต: หนองแขม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 109 คน

ประชากรหญิง: 123 คน

ประชากรรวม: 232 คน

จำนวนครัวเรือน: 75 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 72 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share