ชุมชนเพชรเกษม42

Share

ชุมชนเพชรเกษม42 ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ซ.เพชรเกษม 42 ถนน เพชรเกษม แขวง บางหว้า ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเพชรเกษม42 มีประชากรชายจำนวน 344 คน และประชากรหญิงจำนวน 425 คน รวมเป็น 769 คน

ชุมชนเพชรเกษม42 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 185 หลัง ชุมชนเพชรเกษม42 มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเพชรเกษม42

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 1 ซ.เพชรเกษม 42

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางหว้า

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 344 คน

ประชากรหญิง: 425 คน

ประชากรรวม: 769 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 185 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share