ชุมชนเพชรเกษม 58

Share Button

ชุมชนเพชรเกษม 58 ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ซ.เพชรเกษม 58 ถนน เพชรเกษม แขวง บางด้วน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเพชรเกษม 58 มีประชากรชายจำนวน 54 คน และประชากรหญิงจำนวน 57 คน รวมเป็น 111 คน

ชุมชนเพชรเกษม 58 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 28 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 21 หลัง ชุมชนเพชรเกษม 58 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเพชรเกษม 58

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 9 ซ.เพชรเกษม 58

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางด้วน

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 54 คน

ประชากรหญิง: 57 คน

ประชากรรวม: 111 คน

จำนวนครัวเรือน: 28 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 21 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button