ชุมชนเพชรเกษม 56

Share Button

ชุมชนเพชรเกษม 56 ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ซ.เพชรเกษม 56 ถนน เพชรเกษม แขวง บางด้วน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเพชรเกษม 56 มีประชากรชายจำนวน 530 คน และประชากรหญิงจำนวน 680 คน รวมเป็น 1,210 คน

ชุมชนเพชรเกษม 56 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 241 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 145 หลัง ชุมชนเพชรเกษม 56 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเพชรเกษม 56

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 8 ซ.เพชรเกษม 56

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางด้วน

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 530 คน

ประชากรหญิง: 680 คน

ประชากรรวม: 1,210 คน

จำนวนครัวเรือน: 241 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 145 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button