ชุมชนเพชรเกษม 44

Share Button

ชุมชนเพชรเกษม 44 ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1ซ.เพชรเกษม 44 ถนน เพชรเกษม แขวง บางหว้า ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเพชรเกษม 44 มีประชากรชายจำนวน 212 คน และประชากรหญิงจำนวน 265 คน รวมเป็น 477 คน

ชุมชนเพชรเกษม 44 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 125 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 85 หลัง ชุมชนเพชรเกษม 44 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเพชรเกษม 44

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 1ซ.เพชรเกษม 44

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางหว้า

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 212 คน

ประชากรหญิง: 265 คน

ประชากรรวม: 477 คน

จำนวนครัวเรือน: 125 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 85 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button