ชุมชนเพชรเกษม 40

Share Button

ชุมชนเพชรเกษม 40 ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เพชรเกษม 40 ถนน เพชรเกษม แขวง บางหว้า ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเพชรเกษม 40 มีประชากรชายจำนวน 371 คน และประชากรหญิงจำนวน 405 คน รวมเป็น 776 คน

ชุมชนเพชรเกษม 40 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 160 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 130 หลัง ชุมชนเพชรเกษม 40 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเพชรเกษม 40

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เพชรเกษม 40

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางหว้า

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 371 คน

ประชากรหญิง: 405 คน

ประชากรรวม: 776 คน

จำนวนครัวเรือน: 160 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 130 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button