ชุมชนเพชราวุธ

Share Button

ชุมชนเพชราวุธ ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเพชราวุธ มีประชากรชายจำนวน 2,148 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,402 คน รวมเป็น 3,550 คน

ชุมชนเพชราวุธ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,093 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 933 หลัง ชุมชนเพชราวุธ มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเพชราวุธ

เขต: บางเขน

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 2,148 คน

ประชากรหญิง: 1,402 คน

ประชากรรวม: 3,550 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,093 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 933 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button