ชุมชนเพชราวุธ พัน.2

Share Button

ชุมชนเพชราวุธ พัน.2 ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเพชราวุธ พัน.2 มีประชากรชายจำนวน 590 คน และประชากรหญิงจำนวน 589 คน รวมเป็น 1,179 คน

ชุมชนเพชราวุธ พัน.2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 362 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 396 หลัง ชุมชนเพชราวุธ พัน.2 มีกรรมการชุมชน 18 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเพชราวุธ พัน.2

เขต: บางเขน

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 590 คน

ประชากรหญิง: 589 คน

ประชากรรวม: 1,179 คน

จำนวนครัวเรือน: 362 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 396 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 18 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button