ชุมชนเพชราวุธ พัน.1

Share Button

ชุมชนเพชราวุธ พัน.1 ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเพชราวุธ พัน.1 มีประชากรชายจำนวน 922 คน และประชากรหญิงจำนวน 702 คน รวมเป็น 1,624 คน

ชุมชนเพชราวุธ พัน.1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 407 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 410 หลัง ชุมชนเพชราวุธ พัน.1 มีกรรมการชุมชน 17 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเพชราวุธ พัน.1

เขต: บางเขน

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 922 คน

ประชากรหญิง: 702 คน

ประชากรรวม: 1,624 คน

จำนวนครัวเรือน: 407 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 410 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 17 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button