ชุมชนเพชรสยาม

Share Button

ชุมชนเพชรสยาม ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.รามอินทรา 5 ถนน รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเพชรสยาม มีประชากรชายจำนวน 237 คน และประชากรหญิงจำนวน 443 คน รวมเป็น 680 คน

ชุมชนเพชรสยาม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 130 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 105 หลัง ชุมชนเพชรสยาม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเพชรสยาม

เขต: บางเขน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.รามอินทรา 5

ถนน: รามอินทรา

แขวง: ท่าแร้ง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 237 คน

ประชากรหญิง: 443 คน

ประชากรรวม: 680 คน

จำนวนครัวเรือน: 130 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 105 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button