ชุมชนเพชรพระราม

Share Button

ชุมชนเพชรพระราม ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมคลองแสนแสบ ถนน เพชรพระราม แขวง บางกะปิ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนเพชรพระราม มีประชากรชายจำนวน 499 คน และประชากรหญิงจำนวน 554 คน รวมเป็น 1,053 คน

ชุมชนเพชรพระราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 289 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 228 หลัง ชุมชนเพชรพระราม มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเพชรพระราม

เขต: ห้วยขวาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมคลองแสนแสบ

ถนน: เพชรพระราม

แขวง: บางกะปิ

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 499 คน

ประชากรหญิง: 554 คน

ประชากรรวม: 1,053 คน

จำนวนครัวเรือน: 289 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 228 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button