ชุมชนเพชรบุรี 40

Share Button

ชุมชนเพชรบุรี 40 ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เพชรบุรี 40 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนเพชรบุรี 40 มีประชากรชายจำนวน 186 คน และประชากรหญิงจำนวน 178 คน รวมเป็น 364 คน

ชุมชนเพชรบุรี 40 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 84 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 61 หลัง ชุมชนเพชรบุรี 40 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเพชรบุรี 40

เขต: ห้วยขวาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เพชรบุรี 40

ถนน: เพชรบุรีตัดใหม่

แขวง: บางกะปิ

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 186 คน

ประชากรหญิง: 178 คน

ประชากรรวม: 364 คน

จำนวนครัวเรือน: 84 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 61 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button