ชุมชนเพชรคลองจั่น

Share

ชุมชนเพชรคลองจั่น ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 652/35 หมู่ 1 ถนน เสรีไทย แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเพชรคลองจั่น มีประชากรชายจำนวน 67 คน และประชากรหญิงจำนวน 53 คน รวมเป็น 120 คน

ชุมชนเพชรคลองจั่น มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 56 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 56 หลัง ชุมชนเพชรคลองจั่น มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเพชรคลองจั่น

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: 652/35 หมู่ 1

ถนน: เสรีไทย

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 67 คน

ประชากรหญิง: 53 คน

ประชากรรวม: 120 คน

จำนวนครัวเรือน: 56 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 56 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share