ชุมชนเป็นสุข

Share Button

ชุมชนเป็นสุข ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ สุด ซ. อินทามระ 10 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง สามเสนใน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนเป็นสุข มีประชากรชายจำนวน 110 คน และประชากรหญิงจำนวน 114 คน รวมเป็น 224 คน

ชุมชนเป็นสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 49 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 48 หลัง ชุมชนเป็นสุข มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเป็นสุข

เขต: พญาไท

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: สุด ซ. อินทามระ 10

ถนน: สุทธิสารวินิจฉัย

แขวง: สามเสนใน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 110 คน

ประชากรหญิง: 114 คน

ประชากรรวม: 224 คน

จำนวนครัวเรือน: 49 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 48 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button