ชุมชนเปรมสุขสันต์

Share Button

ชุมชนเปรมสุขสันต์ ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 หลังสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถึง หลังซอยศาลเจ้าแม่ทับทิม ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเปรมสุขสันต์ มีประชากรชายจำนวน 301 คน และประชากรหญิงจำนวน 319 คน รวมเป็น 620 คน

ชุมชนเปรมสุขสันต์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 176 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 162 หลัง ชุมชนเปรมสุขสันต์ มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเปรมสุขสันต์

เขต: หลักสี่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 หลังสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถึง หลังซอยศาลเจ้าแม่ทับทิม

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ตลาดบางเขน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 301 คน

ประชากรหญิง: 319 คน

ประชากรรวม: 620 คน

จำนวนครัวเรือน: 176 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 162 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button