ชุมชนเปรมฤทัย 20

Share Button

ชุมชนเปรมฤทัย 20 ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เทพสง่า ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเปรมฤทัย 20 มีประชากรชายจำนวน 1,429 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,819 คน รวมเป็น 3,248 คน

ชุมชนเปรมฤทัย 20 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 814 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 812 หลัง ชุมชนเปรมฤทัย 20 มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเปรมฤทัย 20

เขต: ประเวศ

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เทพสง่า

ถนน: ศรีนครินทร์

แขวง: หนองบอน

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,429 คน

ประชากรหญิง: 1,819 คน

ประชากรรวม: 3,248 คน

จำนวนครัวเรือน: 814 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 812 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button