ชุมชนเปรมประชา

Share Button

ชุมชนเปรมประชา ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนน โกสุมรวมใจ แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเปรมประชา มีประชากรชายจำนวน 893 คน และประชากรหญิงจำนวน 650 คน รวมเป็น 1,543 คน

ชุมชนเปรมประชา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 256 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 242 หลัง ชุมชนเปรมประชา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเปรมประชา

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7

ถนน: โกสุมรวมใจ

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 893 คน

ประชากรหญิง: 650 คน

ประชากรรวม: 1,543 คน

จำนวนครัวเรือน: 256 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 242 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button