ชุมชนเบอร์ลี่

Share Button

ชุมชนเบอร์ลี่ ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1ซ.ราษฎร์บูรณะ 28 ถนน ราษฎร์บูรณะ แขวง ราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเบอร์ลี่ มีประชากรชายจำนวน 136 คน และประชากรหญิงจำนวน 132 คน รวมเป็น 268 คน

ชุมชนเบอร์ลี่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 155 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 109 หลัง ชุมชนเบอร์ลี่ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเบอร์ลี่

เขต: ราษฎร์บูรณะ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1ซ.ราษฎร์บูรณะ 28

ถนน: ราษฎร์บูรณะ

แขวง: ราษฎร์บูรณะ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 136 คน

ประชากรหญิง: 132 คน

ประชากรรวม: 268 คน

จำนวนครัวเรือน: 155 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 109 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button