ชุมชนเธียรสวนพัฒนา 33

Share Button

ชุมชนเธียรสวนพัฒนา 33 ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ซ.พหลโยธิน 54 ถนน พหลโยธิน แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเธียรสวนพัฒนา 33 มีประชากรชายจำนวน 237 คน และประชากรหญิงจำนวน 243 คน รวมเป็น 480 คน

ชุมชนเธียรสวนพัฒนา 33 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 139 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 183 หลัง ชุมชนเธียรสวนพัฒนา 33 มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเธียรสวนพัฒนา 33

เขต: สายไหม

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ซ.พหลโยธิน 54

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 237 คน

ประชากรหญิง: 243 คน

ประชากรรวม: 480 คน

จำนวนครัวเรือน: 139 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 183 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button