ชุมชนเทียนทะเล

Share Button

ชุมชนเทียนทะเล ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ท่าข้าม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเทียนทะเล มีประชากรชายจำนวน 167 คน และประชากรหญิงจำนวน 217 คน รวมเป็น 384 คน

ชุมชนเทียนทะเล มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 75 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 75 หลัง ชุมชนเทียนทะเล มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเทียนทะเล

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: ท่าข้าม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 167 คน

ประชากรหญิง: 217 คน

ประชากรรวม: 384 คน

จำนวนครัวเรือน: 75 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 75 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button