ชุมชนเทอดศาสนา

Share Button

ชุมชนเทอดศาสนา ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนน อ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวง ลาดกระบัง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเทอดศาสนา มีประชากรชายจำนวน 170 คน และประชากรหญิงจำนวน 220 คน รวมเป็น 390 คน

ชุมชนเทอดศาสนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 150 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 104 หลัง ชุมชนเทอดศาสนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเทอดศาสนา

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5

ถนน: อ่อนนุช-ลาดกระบัง

แขวง: ลาดกระบัง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 170 คน

ประชากรหญิง: 220 คน

ประชากรรวม: 390 คน

จำนวนครัวเรือน: 150 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 104 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button