ชุมชนเทวสุนทร

Share Button

ชุมชนเทวสุนทร ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ซ.วัดเทวสุนทร ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเทวสุนทร มีประชากรชายจำนวน 279 คน และประชากรหญิงจำนวน 299 คน รวมเป็น 578 คน

ชุมชนเทวสุนทร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 128 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 120 หลัง ชุมชนเทวสุนทร มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเทวสุนทร

เขต: หลักสี่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ซ.วัดเทวสุนทร

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 279 คน

ประชากรหญิง: 299 คน

ประชากรรวม: 578 คน

จำนวนครัวเรือน: 128 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 120 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button