ชุมชนเทพประทาน

Share Button

ชุมชนเทพประทาน ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ซ.เพชรเกษม 48 ถนน เพชรเกษม แขวง บางด้วน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเทพประทาน มีประชากรชายจำนวน 200 คน และประชากรหญิงจำนวน 376 คน รวมเป็น 576 คน

ชุมชนเทพประทาน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 130 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 110 หลัง ชุมชนเทพประทาน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเทพประทาน

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 5 ซ.เพชรเกษม 48

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางด้วน

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 200 คน

ประชากรหญิง: 376 คน

ประชากรรวม: 576 คน

จำนวนครัวเรือน: 130 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 110 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button