ชุมชนเติมสุข

Share Button

ชุมชนเติมสุข ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนเติมสุข มีประชากรชายจำนวน 215 คน และประชากรหญิงจำนวน 235 คน รวมเป็น 450 คน

ชุมชนเติมสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 97 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 97 หลัง ชุมชนเติมสุข มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเติมสุข

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 215 คน

ประชากรหญิง: 235 คน

ประชากรรวม: 450 คน

จำนวนครัวเรือน: 97 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 97 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button