ชุมชนเซ่งกี่

Share Button

ชุมชนเซ่งกี่ ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญกรุง 78 ถนน เจริญกรุง แขวง บางคอแหลม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเซ่งกี่ มีประชากรชายจำนวน 359 คน และประชากรหญิงจำนวน 373 คน รวมเป็น 732 คน

ชุมชนเซ่งกี่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 155 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 126 หลัง ชุมชนเซ่งกี่ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเซ่งกี่

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญกรุง 78

ถนน: เจริญกรุง

แขวง: บางคอแหลม

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 359 คน

ประชากรหญิง: 373 คน

ประชากรรวม: 732 คน

จำนวนครัวเรือน: 155 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 126 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button