ชุมชนเซ็นหลุยส์ 3

Share Button

ชุมชนเซ็นหลุยส์ 3 ตั้งอยู่ในเขตสาทร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.เซ็นต์หลุยส์ ถนน สาธรใต้ แขวง ยานนาวา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเซ็นหลุยส์ 3 มีประชากรชายจำนวน 138 คน และประชากรหญิงจำนวน 202 คน รวมเป็น 340 คน

ชุมชนเซ็นหลุยส์ 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 85 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 52 หลัง ชุมชนเซ็นหลุยส์ 3 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเซ็นหลุยส์ 3

เขต: สาทร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.เซ็นต์หลุยส์

ถนน: สาธรใต้

แขวง: ยานนาวา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 138 คน

ประชากรหญิง: 202 คน

ประชากรรวม: 340 คน

จำนวนครัวเรือน: 85 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 52 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button