ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา

Share Button

ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.เชื้อเพลิง ถนน พระราม 3 แขวง ช่องนนทรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 495 คน และประชากรหญิงจำนวน 511 คน รวมเป็น 1,006 คน

ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,018 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 430 หลัง ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา มีกรรมการชุมชน 22 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา

เขต: ยานนาวา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.เชื้อเพลิง

ถนน: พระราม 3

แขวง: ช่องนนทรี

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 495 คน

ประชากรหญิง: 511 คน

ประชากรรวม: 1,006 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,018 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 430 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 22 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button