ชุมชนเชิงสะพานสาทรฝั่งธนบุรี

Share Button

ชุมชนเชิงสะพานสาทรฝั่งธนบุรี ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.กรุงธนบุรี ถนน กรุงธนบรี แขวง คลองต้นไทร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนเชิงสะพานสาทรฝั่งธนบุรี มีประชากรชายจำนวน 115 คน และประชากรหญิงจำนวน 176 คน รวมเป็น 291 คน

ชุมชนเชิงสะพานสาทรฝั่งธนบุรี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 53 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 33 หลัง ชุมชนเชิงสะพานสาทรฝั่งธนบุรี มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเชิงสะพานสาทรฝั่งธนบุรี

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.กรุงธนบุรี

ถนน: กรุงธนบรี

แขวง: คลองต้นไทร

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 115 คน

ประชากรหญิง: 176 คน

ประชากรรวม: 291 คน

จำนวนครัวเรือน: 53 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 33 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button