ชุมชนเชิงตาแพ

Share Button

ชุมชนเชิงตาแพ ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ท่าข้าม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเชิงตาแพ มีประชากรชายจำนวน 383 คน และประชากรหญิงจำนวน 423 คน รวมเป็น 806 คน

ชุมชนเชิงตาแพ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 100 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 99 หลัง ชุมชนเชิงตาแพ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเชิงตาแพ

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: ท่าข้าม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 383 คน

ประชากรหญิง: 423 คน

ประชากรรวม: 806 คน

จำนวนครัวเรือน: 100 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 99 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button