ชุมชนเฉลิมอนุสรณ์

Share Button

ชุมชนเฉลิมอนุสรณ์ ตั้งอยู่ในเขตวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุขุมวิท 1 (รื่นฤดี) ถนน ริมทางรถไฟสายช่องนนทรีย์ แขวง คลองเตยเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเฉลิมอนุสรณ์ มีประชากรชายจำนวน 114 คน และประชากรหญิงจำนวน 64 คน รวมเป็น 178 คน

ชุมชนเฉลิมอนุสรณ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 40 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 27 หลัง ชุมชนเฉลิมอนุสรณ์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเฉลิมอนุสรณ์

เขต: วัฒนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุขุมวิท 1 (รื่นฤดี)

ถนน: ริมทางรถไฟสายช่องนนทรีย์

แขวง: คลองเตยเหนือ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 114 คน

ประชากรหญิง: 64 คน

ประชากรรวม: 178 คน

จำนวนครัวเรือน: 40 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 27 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button