ชุมชนเจ้าพระยา

Share

ชุมชนเจ้าพระยา ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.พระราม 3 ถนน พระราม 3 แขวง บางโพงพาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเจ้าพระยา มีประชากรชายจำนวน 343 คน และประชากรหญิงจำนวน 332 คน รวมเป็น 675 คน

ชุมชนเจ้าพระยา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 347 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 297 หลัง ชุมชนเจ้าพระยา มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเจ้าพระยา

เขต: ยานนาวา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.พระราม 3

ถนน: พระราม 3

แขวง: บางโพงพาง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 343 คน

ประชากรหญิง: 332 คน

ประชากรรวม: 675 คน

จำนวนครัวเรือน: 347 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 297 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share