ชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ

Share Button

ชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ ตั้งอยู่ในเขตทวีวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนน พุทธมณฑลสาย 3 แขวง ศาลาธรรมสพน์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ มีประชากรชายจำนวน 427 คน และประชากรหญิงจำนวน 573 คน รวมเป็น 1,000 คน

ชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 203 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 432 หลัง ชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ มีกรรมการชุมชน 21 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ

เขต: ทวีวัฒนา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6

ถนน: พุทธมณฑลสาย 3

แขวง: ศาลาธรรมสพน์

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 427 คน

ประชากรหญิง: 573 คน

ประชากรรวม: 1,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 203 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 432 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 21 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button