ชุมชนเจษฎา 1

Share Button

ชุมชนเจษฎา 1 ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเจษฎา 1 มีประชากรชายจำนวน 945 คน และประชากรหญิงจำนวน 630 คน รวมเป็น 1,575 คน

ชุมชนเจษฎา 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 250 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 245 หลัง ชุมชนเจษฎา 1 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเจษฎา 1

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 945 คน

ประชากรหญิง: 630 คน

ประชากรรวม: 1,575 คน

จำนวนครัวเรือน: 250 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 245 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button