ชุมชนเจริญแพทย์

Share Button

ชุมชนเจริญแพทย์ ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ซ.เจริญแพทย์ ถนน นครลุง แขวง บางไผ่ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเจริญแพทย์ มีประชากรชายจำนวน 181 คน และประชากรหญิงจำนวน 201 คน รวมเป็น 382 คน

ชุมชนเจริญแพทย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 118 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 80 หลัง ชุมชนเจริญแพทย์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเจริญแพทย์

เขต: บางแค

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10 ซ.เจริญแพทย์

ถนน: นครลุง

แขวง: บางไผ่

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 181 คน

ประชากรหญิง: 201 คน

ประชากรรวม: 382 คน

จำนวนครัวเรือน: 118 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 80 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button