ชุมชนเจริญสุขพัฒนา

Share Button

ชุมชนเจริญสุขพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12 ถนน เจริญพัฒนา แขวง ทรายกองดินใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเจริญสุขพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 92 คน และประชากรหญิงจำนวน 158 คน รวมเป็น 250 คน

ชุมชนเจริญสุขพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 62 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 45 หลัง ชุมชนเจริญสุขพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเจริญสุขพัฒนา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 12

ถนน: เจริญพัฒนา

แขวง: ทรายกองดินใต้

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 92 คน

ประชากรหญิง: 158 คน

ประชากรรวม: 250 คน

จำนวนครัวเรือน: 62 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 45 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button