ชุมชนเจริญวิถี

Share Button

ชุมชนเจริญวิถี ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญวิถี ถนน บางแวก แขวง คลองขวาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเจริญวิถี มีประชากรชายจำนวน 381 คน และประชากรหญิงจำนวน 391 คน รวมเป็น 772 คน

ชุมชนเจริญวิถี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 130 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 130 หลัง ชุมชนเจริญวิถี มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเจริญวิถี

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยเจริญวิถี

ถนน: บางแวก

แขวง: คลองขวาง

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 381 คน

ประชากรหญิง: 391 คน

ประชากรรวม: 772 คน

จำนวนครัวเรือน: 130 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 130 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button