ชุมชนเจริญรุ่งเรือง

Share Button

ชุมชนเจริญรุ่งเรือง ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยข้างโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ถนน สรรพวุธ แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเจริญรุ่งเรือง มีประชากรชายจำนวน 211 คน และประชากรหญิงจำนวน 211 คน รวมเป็น 422 คน

ชุมชนเจริญรุ่งเรือง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 213 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 138 หลัง ชุมชนเจริญรุ่งเรือง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเจริญรุ่งเรือง

เขต: บางนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยข้างโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา

ถนน: สรรพวุธ

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 211 คน

ประชากรหญิง: 211 คน

ประชากรรวม: 422 คน

จำนวนครัวเรือน: 213 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 138 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button