ชุมชนเจริญพัฒนาถาวร

Share Button

ชุมชนเจริญพัฒนาถาวร ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญพัฒนา ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเจริญพัฒนาถาวร มีประชากรชายจำนวน 302 คน และประชากรหญิงจำนวน 350 คน รวมเป็น 652 คน

ชุมชนเจริญพัฒนาถาวร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 253 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 229 หลัง ชุมชนเจริญพัฒนาถาวร มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเจริญพัฒนาถาวร

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญพัฒนา

ถนน: พัฒนาการ

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 302 คน

ประชากรหญิง: 350 คน

ประชากรรวม: 652 คน

จำนวนครัวเรือน: 253 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 229 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button