ชุมชนเจริญนคร 66

Share Button

ชุมชนเจริญนคร 66 ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญนคร 66 ถนน เจริญนคร แขวง บุคคโล ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนเจริญนคร 66 มีประชากรชายจำนวน 220 คน และประชากรหญิงจำนวน 249 คน รวมเป็น 469 คน

ชุมชนเจริญนคร 66 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 120 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 67 หลัง ชุมชนเจริญนคร 66 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเจริญนคร 66

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญนคร 66

ถนน: เจริญนคร

แขวง: บุคคโล

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 220 คน

ประชากรหญิง: 249 คน

ประชากรรวม: 469 คน

จำนวนครัวเรือน: 120 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 67 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button