ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย

Share Button

ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ อยู่ระหว่าง ซ.สวนผัก และ ซ. กม.11 ถนน – แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย มีประชากรชายจำนวน 127 คน และประชากรหญิงจำนวน 129 คน รวมเป็น 256 คน

ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 40 หลัง ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย

เขต: จตุจักร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: อยู่ระหว่าง ซ.สวนผัก และ ซ. กม.11

ถนน: –

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 127 คน

ประชากรหญิง: 129 คน

ประชากรรวม: 256 คน

จำนวนครัวเรือน: 60 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 40 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button