ชุมชนเคหะรัชดา-ออเงิน

Share Button

ชุมชนเคหะรัชดา-ออเงิน ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ถนน รัตนโกสินทร์ แขวง ออเงิน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเคหะรัชดา-ออเงิน มีประชากรชายจำนวน 50 คน และประชากรหญิงจำนวน 55 คน รวมเป็น 105 คน

ชุมชนเคหะรัชดา-ออเงิน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 30 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 24 หลัง ชุมชนเคหะรัชดา-ออเงิน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเคหะรัชดา-ออเงิน

เขต: สายไหม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1

ถนน: รัตนโกสินทร์

แขวง: ออเงิน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 50 คน

ประชากรหญิง: 55 คน

ประชากรรวม: 105 คน

จำนวนครัวเรือน: 30 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 24 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button